Telefon: 0233.229.544

Profile

Taxa inscriere

Taxa admitere

Taxa reinscriere

50 Lei

50 Lei

60 Lei

Specializare

Durata studiilor

Taxa Anul I

Asistent medical generalist 

3 ani

1800 Lei

Asistent medical  de farmacie 

3 ani

1800 Lei

Asistent medical de laborator

3 ani

1700 Lei

Asistent medical balneofiziokinetoterapie

3 ani

1700 Lei

Asistent medical de radiologie

3 ani

1700 Lei

Analist programator

1,5 ani

1700 Lei

vino